Rzeszów

Instalacja inteligentnego systemu zarządzania retencją BUMERANG w Rzeszowie

ZamawiającyGmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa

Budżet zlecenia1,7 mln

Termin realizacjimaj – listopad 2020


Opis inwestycji

Systemy zdalnego monitoringu od lat stanowią niezbędny element różnych gałęzi przemysłu i gospodarki samorządowej. Pozwalają nie tylko na błyskawiczne zbieranie danych i sterowanie urządzeniami rozlokowanymi w odległych miejscach, ale są także gwarancją bezpieczeństwa oraz oszczędności czasu i pieniędzy. Jednym z przykładów takich rozwiązań jest inteligentny system monitorowania i zarządzania systemami wodno-kanalizacyjnymi BUMERANG SMART, którym od niedawna może pochwalić się os. Budziwój w Rzeszowie.


Dokuczliwe podtopienia na osiedlu Budziwój

W 2010 roku miasteczko Budziwój nawiedziła ogromna powódź. W tym samym roku miejscowość została dołączona do Rzeszowa, a powstała przestrzeń ok. 6 km2 jest obecnie największym osiedlem stolicy Podkarpacia. Prezydent miasta zapowiedział wówczas, że aby zapobiec kolejnym powodziom i podtopieniom, na terenie osiedla wybudowany zostanie nowoczesny system kanalizacji, który pozwoli na odprowadzenie i zagospodarowanie wód opadowych.

Budowa kanalizacji deszczowej odwaniającej drogi i tereny położone na osiedlu to jedna z najważniejszych inwestycji komunalnych i niezwykle istotne przedsięwzięcie – m.in. z racji z wykorzystania innowacyjnego rozwiązania, jakim jest retencyjny kanał ściekowy. Niestety, w efekcie postępującej zabudowy oraz powstawania powierzchni nieprzepuszczalnych, ograniczających i uniemożliwiających naturalną retencję wody, osiedle nadal cierpiało na uciążliwe podtopienia.

Urząd miasta postanowił zatem kompleksowo zmodernizować system kanalizacji oraz wesprzeć go rozwiązaniem BUMERANG SMART, dzięki któremu możliwe będzie inteligentne maksymalizowanie objętości zatrzymywanej wody opadowej w zbiornikach retencyjnych i kolektorach, a zgromadzona woda będzie mogła zostać wykorzystana na cele komunalne.


Realizacja inwestycji oraz podstawowe aspekty techniczne

Cały wdrażany system składa się z sześciu zespołów zbiorników o powierzchni 1720 m3, automatyczny układ zastawek z napędem oraz radarowym pomiarem poziomu wody, automatyczny układ zasuw z napędem , separatora substancji ropopochodnych, układ pompowy zasilający hydrant, mierników jakości i przewodności wody oraz czujników poziomu wody w zbiornikach.

Punktem wyjścia do zaprojektowania inteligentnego systemu zarządzania oraz wykorzystania wód opadowych było jednak przede wszystkim opracowanie lokalnego modelu opadowego, lokalnych hietogramów wzorcowych i komputerowych modeli hydrodynamicznych. Firma Ecol-Unicon Sp. z o.o. sporządziła kompletną dokumentację projektową, a następnie uzyskała niezbędne pozwolenia na potrzeby realizacji zamówienia. Po dostarczeniu oraz instalacji oprogramowania wraz z niezbędnym sprzętem przystąpiono do prac budowlanych, przebudowy zbiornika.


Układ podczyszczania wody szarej w systemie kanalizacyjnym Rzeszowa

Niezwykle istotnym elementem całej inwestycji jest system podczyszczający. To układ podziemny o wydajności maksymalnej 30 dm3/s, którego celem jest wysokoefektywne oddzielanie zawiesin i substancji ropopochodnych z wód opadowych płynących w systemie kanalizacji deszczowej. Tak oczyszczoną wodę można bowiem następnie wykorzystać do celów komunalnych.

Korpus urządzenia podczyszczającego stanowią cztery komory: wirowa separowania zawiesiny mineralnej, komora zatrzymania zanieczyszczeń flotujących, komora lamelowego separatora zanieczyszczeń ropopochodnych oraz komora retencyjno-pompowa.

 • Pierwsza komora wydziela zawiesinę łatwo opadającą ze ścieków deszczowych, które dopływają ze zbiornika. Dzięki umieszczonemu na wlocie deflektorowi możliwe jest wprowadzenie ścieków stycznie do pobocznicy zbiornika, co wymusza ruch wirowy ścieków. Konstrukcja pozwala na wykorzystanie (oprócz siły grawitacji) także siły odśrodkowej, dzięki czemu pomimo małej powierzchni można uzyskać wysoką sprawność separacji zawiesiny przy wysokich obciążeniach hydraulicznych.
 • W komorze drugiej zatrzymywane są zanieczyszczenia pływające po powierzchni wody.
 • Ścieki są natomiast kierowane do komory separatora lamelowego, gdzie w procesie flotacji oddzielane są zanieczyszczenia lekkie, czyli płyny o gęstości mniejszej niż woda, takie jak: benzyny, oleje napędowe, opałowe i inne mineralnego pochodzenia. Co ważne, sekcje lamelowe są elementami demontowalnymi wyposażonymi w linki, które umożliwiają ich wyciąganie na zewnątrz separatora oraz czyszczenie. Po oczyszczeniu mogą zostać użyte ponownie.
 • Ostatnia komora retencyjno-pompowa to natomiast miejsce, w którym magazynowane są oczyszczone ścieki. Komora wyposażona jest w zatapialną pompę z kolanem sprzęgającymi i prowadnicami.
 • Dodatkową zaletą systemu jest to, że czyszczenie oraz przeglądy nie wymagają wejścia ekipy serwisowej do wnętrza korpusu i można dokonywać ich z poziomu terenu.


System BUMERANG SMART na osiedlu Budziwój w Rzeszowie – najważniejsze korzyści

Na obiektach systemu kanalizacji deszczowej zainstalowano urządzenia pomiarowe, dzięki którym możliwe jest zbieranie danych z monitoringu oraz przekazywanie ich za pośrednictwem sieci GSM do użytkownika. System na bieżąco analizuje stan poszczególnych obiektów i na podstawie zaimplementowanych algorytmów automatycznie uruchamiania odpowiednie procesy działania system. Dodatkowo przedstawia aktualny status monitorowanych obiektów i w razie wystąpienia zdarzeń niepożądanych generuje odpowiednie alarmy.

Jednocześnie w czasie rzeczywistym pobierane są dane z serwisów pogodowych oraz lokalnych deszczomierzy, co umożliwia skuteczniejsze zarządzanie obiektami i wodą deszczową. BUMERANG SMART pozwala na gromadzenie rzeczywistych danych pomiarowych do wykonania lub optymalizacji modelu hydrodynamicznego dla systemu kanalizacji deszczowej

Oddana w listopadzie 2020 roku inwestycja na os. Budziwój w Rzeszowie pozwoli zatem nie tylko zoptymalizować pracę zbiorników retencyjnych i zapobiegać rzeczonym powodziom i podtopieniom. Dzięki inteligentnemu systemowi zarządzania i monitoringu BUEMRANG Smart możliwa będzie większa kontrola warunków pogodowych, a także efektywniejsze wykorzystanie wody opadowej. Tego typu oprogramowanie to ogromne wsparcie dla dużych układów wodno-kanalizacyjnych.


Umów się na prezentacje systemu Bumerang

Masz jakieś pytania dotyczące systemu Bumerang?
Zachęcamy do kontaktu!

Rybnik

Wdrożenie systemu Bumerang SMART dla pompowni w Rybniku

ZamawiającyPrzedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o

Termin realizacji2020


Opis inwestycji

Inteligentny system monitoringu oraz zarządzania systemem wodno-kanalizacyjnym to nie tylko szansa na znaczące zmniejszenie retencji utraconej, ale także duża wygoda, bezpieczeństwo oraz ograniczenie kosztów eksploatacji. Jednym z takich rozwiązań jest Bumerang SMART wykorzystany m.in. do kontroli pracy dziewięciu przepompowni w Rybniku, których instalacja była  elementem budowy nowej drogi. 


Cele inwestycji w Rybniku

Celem inwestycji było zbudowanie regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna oraz śródmiejskiej drogi na odcinku od węzła śródmiejskiego do skrzyżowania z ulicą Obwiednia Południowa w Rybniku. Całe przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, ze środków własnych, środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także z dotacji celowej miasta Żory. 

Przedsięwzięcie obejmowało budowę nowej nawierzchni dwóch dwupasmowych jezdni z opaskami oraz utwardzonym poboczem, a także budowę węzłów drogowych i skrzyżowań oraz wiaduktów i mostów. Również dotychczas istniejące drogi uległy poważnej przebudowie.  


Wodne wyzwania podczas inwestycji w Rybniku 

Warto jednak zauważyć, że obszar Rybnika położony jest w dorzeczu rzeki Odry. Z południowego wschodu na północny zachód przepływa rzeka Ruda, która w głównej mierze kształtuje układ wód powierzchniowych i pierwszego poziomu wodonośnego miasta. Z kolei lewobrzeżne dopływy Odry, takie jak potoki Gzel, Nacyna, Boguszowicki czy Kłokociński, odbierają wody w południowej części Rybnika. 

Podczas prac zaistniała zatem potrzeba odprowadzenia poważnej ilości wody opadowej z nowopowstałych powierzchni uszczelnionych, a w związku z tym konieczność zbudowania aż dziewięciu pompowni wody deszczowej. Aby wspomóc ich bieżącą pracę, wykorzystano system sterowana BUMERANG SMART firmy Ecol -Unicon. 


Zastosowanie zbiornika retencyjnego HYDROZONE BENEFIT

Całość prac składała się z pięciu etapów: 

 • I – odcinek drogi na terenie miasta Żory – od wybudowanego ronda do granicy miejscowości Żory i Rybnika 
 • II – odcinek drogi od granicy z miasta Żory do węzła gotartowickiego 
 • III – odcinek od węzła gotartowickiego do węzła chwałowickiego 
 • IV – droga od węzła chwałowickiego do węzła wodzisławskiego 
 • V – odcinek od węzła wodzisławskiego do skrzyżowania z ul. Sportową wraz ze skrzyżowaniem. 

Dla każdego z wymienionych etapów sporządzono osobną dokumentację projektową oraz uzyskano niezbędne decyzje zezwalające na realizację inwestycji. 

Roboty obejmowały m.in. wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, a w szczególności:  

 • budowę systemu rowów odwadniających wraz z wykonaniem urządzeń podczyszczających,  
 • budowę studni wpadowych oraz elementów doprowadzających wodę do urządzeń podczyszczających i odbiornika,  
 • wykonanie zabudowy wpustów ulicznych, studzienek żelbetowych, wpadowych jednostronnych na rowach, elementów wylotów skarpowych, wylotów przykanalików oraz wylotów betonowych na brzegach cieków, rowów i rzek. 


Aspekty techniczne inwestycji w Rybniku 

Przed wprowadzeniem wód opadowych do cieków naturalnych zainstalowano systemy urządzeń podczyszczających, w skład których weszły m.in. osadniki i separatory substancji ropopochodnych. 

Na poszczególnych odcinkach kanalizacji deszczowej przewidziano zabudowę prefabrykowanych wylotów betonowych do rowów lub cieków, a odbiorcą kanalizacji deszczowej została rzeka Kłokocinka. Wody opadowe z powierzchni dróg i chodników odbierane są teraz przez wpusty deszczowe z osadnikami i koszami, w których zatrzymywany jest piasek, liście i inne frakcje zawiesin niesionych przez wody opadowe. Z wpustów ulicznych, wody deszczowe i roztopowe odprowadzane są następnie do rowów drogowych poprzez przykanaliki z wylotem na skarpie rowu z obrukowaniem lub zastosowaniem ścieków skarpowych. 

Grubsze frakcje i większe zanieczyszczenia stałe w wodach opadowych prowadzonych rowami przydrożnymi, są zatrzymywane przed wlotem do studzienki wpadowej w części osadczej na samym rowie na oraz kracie studzienki, a dopiero potem w części osadczej studzienki wpadowej. 

Zaprojektowana kanalizacja została ułożona w gruncie na całej długości. Rury umieszczono w wykopie, z którego usunięto gruz, beton oraz kamienie, a do zasypu wykopu wykorzystano grunt piaszczysty lub piasek. 

Z uwagi na zabezpieczenie środowiska naturalnego przed spływem zanieczyszczeń, w celu redukcji zawiesiny ogólnej w wodach deszczowych odprowadzanych do odbiornika zastosowano osadniki autostradowe z zamknięciem pływakowym na odpływie. Z kolei, aby zredukować stężenia zanieczyszczeń, zaprojektowano współpracujące z osadnikami separatory lamelowe


Integracja systemu Bumerang SMART z inwestycją w Rybniku 

Na zainstalowanych układach pompowych umieszczono urządzenia pomiarowe oraz zdalnie sterowane urządzenia wykonawcze, a zbierane dane przekazywane są za pośrednictwem sieci GSM do systemu monitoringu. Dzięki temu możliwe jest bieżące monitorowanie pracy urządzeń, a w razie ewentualnych niepożądanych zdarzeń, szybka reakcja oraz uruchamianie niezbędnych procesów.  

Dane pochodzące z monitoringu systemu Bumerang SMART to nie tylko ogromne wsparcie w bieżącym sterowaniu, ale także możliwość wykorzystania informacji w długoterminowych planach rozwoju działalności eksploatacyjnej. 


Bumerang SMART a kontrola pracy pompowni   

Dzięki inteligentnemu monitorowaniu pompowni minimalizowana jest  konieczność bezpośredniej kontroli obiektów oraz dokładnego harmonogramowania serwisów. 

System Bumerang SMART funkcjonujący w modelu SaaS (Software as a Service) gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo danych i niższe koszty utrzymania. Zdejmuje on z eksploatatora obowiązek instalowania oprogramowania, posiadania stale działającego komputera z dostępem do Internetu oraz dbania o abonament telemetryczny monitorowanych obiektach. Umożliwia natomiast łatwy dostęp do nowych funkcjonalności i zapewnia ich stałą, bieżącą aktualizację.  

Umów się na prezentacje systemu Bumerang

Masz jakieś pytania dotyczące systemu Bumerang?
Zachęcamy do kontaktu!

Rawicz

Bumerang Smart dla zbiornika retencyjnego z funkcją ppoż w Rawiczu

ZamawiającyPrzemysław Andrzejewski P.H.U. 'Chod-Dróg'

Budżet zlecenia1,4 mln

Termin realizacji2019


Opis inwestycji

Inteligentne systemy sterowania i kontroli umożliwiają nie tylko lepsze zarządzanie oraz wykorzystanie wody opadowej, ale także w znaczący sposób usprawniają eksploatację całej sieci wodno-kanalizacyjnej. W obliczu poważnych zmian klimatycznych to niezbędne elementy każdego nowoczesnego systemu ochrony wód. Chcąc zarządzać zgromadzoną wodą opadową w zbiorniku w Rawiczu, zdecydowano się na wyposażenie go w inteligentny system BUMERANG SMART.


Działania w zakresie zwiększenia retencyjności w Rawiczu

Gmina Rawicz planuje budowę polderu zalewowego, który ma pomieścić cały dopływ wody pochodzący z godzinnego intensywnego opadu. Jego pojemność wyniesie aż 7200 m3, a koszt budowy szacowany jest na około 1,4 miliona złotych.

To kolejny etap działań gminy, mających na celu budowę nowoczesnej infrastruktury pozwalającej na gromadzenie opadów. Pierwszym jej elementem jest zakończona w ubiegłym roku budowa zbiornika retencyjnego o pojemności 550 m3 na istniejącym systemie kanalizacji deszczowej, wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kadeckiej.

Zadaniem zaprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej (wraz z wpustami deszczowymi, studzienkami osadnikowymi, komorą przelewową, zbiornikiem wód deszczowych oraz przepompowniami wód deszczowych) jest odciążenie istniejącego systemu kanalizacji deszczowej oraz odwodnienie okolicznych terenów.

Firma Ecol-Unicon jako realizator inwestycji zastosowała rozwiązanie modułowe z wyposażeniem dodatkowym HYDROZONE BENEFIT umożliwiający skuteczne retencjonowanie, podczyszczanie oraz wykorzystanie wód deszczowych i roztopowych. Całość składa się ze zintegrowanego separatora zawiesiny mineralnej oraz substancji ropopochodnych oraz dwóch układów pompowych. Pierwszy moduł służy do opróżniania zbiornika przed uderzeniem fali deszczu, drugi zaś zasila hydrant na cele ppoż. i te związane z podlewaniem zieleni. Sterowanie zbiornikiem wspiera inteligentny system BUMERANG SMART


Techniczne elementy inwestycji

Sieć kanalizacji deszczowej wykonano z litych rur PVC oraz wpięto do zaprojektowanego podziemnego zbiornika retencyjnego wód deszczowych. Została ona wyposażona w prefabrykowane, betonowe studnie kanalizacyjne z dennicami monolitycznymi i odpowiednio wyprofilowanymi kinetami. Studnie przykryto wentylowanymi włazami z wypełnieniem betonowym.

W ramach przebudowy istniejącego kanału kanalizacji deszczowej wykonana została nowa komora przelewowa, która pełni funkcję przelewu burzowego, odciążającego istniejący kanał jajowy. Podstawowym elementem współpracującym z zaprojektowanym kanałem jest zastawka przelewowa, której konstrukcja umożliwia płynną zmianę wysokości krawędzi przelewowej oraz decyduje o wielkości dopływu wód deszczowych do projektowanego kanału i dalej do zbiornika retencyjnego.


Zastosowanie zbiornika retencyjnego HYDROZONE BENEFIT

W inwestycji zastosowano prefabrykowany żelbetowy zbiornik retencyjny składający się z płaskich modułów zamykających, modułu przedłużającego, podpór wewnętrznych oraz pokryw.

W zbiorniku wydzielono następujące komory układu podczyszczającego: komorę wirową separowania zawiesiny mineralnej, komorę lamelowego separatora zanieczyszczeń ropopochodnych oraz komorę magazynowo-pompową. Pozwalają one efektywnie oddzielać zawiesiny i substancje ropopochodne z wód opadowych płynących w systemie kanalizacji deszczowej przed wykorzystaniem do podlewania zieleni.

Na części pokryw zamontowano kominy złazowe, zwieńczone pokrywą z włazem, a w dwóch z kominów zainstalowana została drabinka modułowa z wysuwaną poręczą wykonaną ze stali nierdzewnej. Przewidziano też wentylację komory magazynowania wody kominkami wentylacyjnymi ze stali nierdzewnej.


Dwa układy pompowe w zbiorniku retencyjnym w Rawiczu

W zbiorniku przewidziano dwa niezależne układy pompowe. Jeden dwupompowy układ opróżnia zbiornik poprzez tłoczenie wody do sieci kanalizacji deszczowej, drugi zaś służy m.in. do napełniania beczkowozu czy napełniania zbiorników wozu strażackiego. Zastosowano pompy zatapialne, których wydajność wynosi 10 dm3/s. Pompownie zasilane są w energię elektryczną z istniejącej instalacji elektrycznej.

Układy pompowe sterowane są z rozdzielnicy zlokalizowanej przy zbiorniku. W zbiorniku zainstalowano sondę hydrostatyczną oraz dwa pływaki: jeden wskazuje poziom minimum, drugi alarmuje o osiągnięciu maksymalnego poziomu wody w zbiorniku. Dodatkowo zaprojektowano pomiar poziomu wody w studni przy pomocy sondy ultradźwiękowej.

Dzięki zamontowanemu przetwornikowi ciśnienia drugi układ pomp utrzymuje stałe ciśnienie w hydrancie, a otwarcie hydrantu umożliwia pracę pompy z pełną wydajnością.

Zbiornik wraz z pompowniami wpięty został do systemu monitoringu i zarządzania BUMERANG SMART, a sterowanie pracą pomp i podgląd stanów odbywa się drogą GSM. Dodatkowo na wypadek braku możliwości przejmowania wód, czyli przepełnienia zbiornika, awarii pompowego układu opróżniania zbiornika lub przerwy technologicznej – zaprojektowano przelew awaryjny.


BUMERANG SMART – korzyści

 • Korzyści zastosowania systemu sterowania oraz monitoringu BUMERANG SMART w tego rodzaju inwestycjach to przede wszystkim zwiększenie efektywności gospodarowania gromadzoną w zbiornikach retencyjnych wodą, czyli zmniejszenie retencji utraconej i wykorzystanie wody insitu. To także sposób na ograniczenie kosztów eksploatacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa.
 • Istotną jego zaletą jest też możliwość pobierania danych z serwisów pogodowych oraz lokalnych deszczomierzy. System pozwala na gromadzenie rzeczywistych danych pomiarowych do wykonania lub optymalizacji modelu hydrodynamicznego dla systemu kanalizacji deszczowej.
 • System na bieżąco przedstawia aktualny status monitorowanych obiektów i w razie wystąpienia zdarzeń niepożądanych generuje odpowiednie alarmy oraz automatycznie uruchamia niezbędne procesy.
 • Z pewnością warto rozważyć instalację systemu w przypadku innych wdrożeń związanych ze zbiornikami retencji wód. Zwłaszcza że niewątpliwą zaletą systemu BUMERANG SMART jest to, że może współpracować nie tylko z urządzeniami produkcji Ecol-Unicon, ale także z innymi obiektami sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.

Umów się na prezentacje systemu Bumerang

Masz jakieś pytania dotyczące systemu Bumerang?
Zachęcamy do kontaktu!