Starogard Gdański

Inteligentny system sterowania retencją w Starogardzie Gdańskim

ZamawiającyPrzedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.

Termin realizacji2020


Opis inwestycji

Z początkiem roku do użytku oddany został zbiornik retencyjny, który powstał w Starogardzie Gdańskim. Inwestycja była powiązana z przebudową ulicy Iwaszkiewicza i miała na celu odciążenie kanalizacji deszczowej w zlewni oraz opóźnienie spływu powierzchniowego. Zbiornik został wyposażony w nowoczesną armaturę oraz innowacyjny system sterowania BUMERANG SMART, dzięki którym możliwe będzie jeszcze skuteczniejsze zarządzanie odpływem wód opadowych oraz ich lepsze wykorzystanie.


Gospodarowanie wodą w Starogardzie Gdańskim

Dawniej ulica Iwaszkiewicza w Starogardzie Gdańskim stanowiła lokalną drogę, z której korzystali głównie mieszkańcy oraz dostawcy okolicznych firm czy zakładów pracy. Powstające w sąsiedztwie tereny inwestycyjne oraz zwiększone natężenie ruchu sprawiły, że droga z czasem zaczęła pełnić funkcję tranzytową, a dotychczasowa infrastruktura okazała się już niewystarczająca. Inwestycja miała na celu zwiększenie płynności ruchu, komfortu jazdy, a przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych. To obecnie najkrótsze połączenie z drogą krajową nr 22.

Co jednak równie istotne, na terenie wokół ulicy Iwaszkiewicza powstała także pełna infrastruktura umożliwiająca zatrzymanie i zagospodarowanie wód opadowych, do której przyłączono istniejącą sieć odwodnieniową. Złożyła się na nią m.in. budowa nowego kolektora kanalizacji deszczowej umożliwiającego odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do nowo powstałego zbiornika retencyjnego o pojemności 8 600 m3.


Inteligentne wsparcie systemu kanalizacji deszczowej

Na zlecenie Przedsiębiorstwa Budowy Dróg S.A. firma Ecol-Unicon wykonała prace związane z montażem zastawki z napędem elektrycznym, czujnika poziomu wody z instalacją alarmową, zasilaniem elektrycznym urządzeń oraz instalacją stacji meteorologicznej z rejestratorem opadu. Zainstalowana armatura to ważna część systemu monitoringu BUMERANG SMART umożliwiającego zdalne sterowanie oraz kontrolę pracy urządzeń składających się na nowy system kanalizacji.

Na potrzeby wdrożenia systemu BUMERANG SMART firma opracowała kompleksowy model natężeń i warstw deszczy miarodajnych dla zlewni zbiornika retencyjnego, dokonała modelowania hydrologiczno-hydraulicznego, a także przygotowała scenariusze pracy systemu sterowania wodami opadowymi.


Na czym polega innowacyjna koncepcja zarządzania deszczówką?

Przede wszystkim system monitoringu współpracujący z regulatorem przepływu pozwala zdalnie sterować odpływem ze zbiornika, dzięki czemu zgromadzona woda jest pobierana w zależności od rzeczywistych potrzeb eksploatatora. Oszczędności z tytułu wykorzystania wód opadowych do działań eksploatacyjnych były nadrzędnym celem Gminy przyświecającym tej inwestycji.

Cała koncepcja zastosowanego rozwiązania polega na zatrzymywaniu spływu oraz jego maksymalnemu wykorzystaniu. Możliwe jest także rozsączanie spływu w celu zasilenia wód podziemnych i dopiero w ostateczności kontrolowane zrzucenie jego nadmiaru (w przypadku potencjalnego opadu). Wszystko w imię jak najbardziej ekologicznego i ekonomicznego gospodarowania deszczówką. 


Jak działa inteligentny system sterowania retencją w Starogardzie Gdańskim?

Odpływ sterowany jest przez zautomatyzowany system, na który składają się:

  • bieżąca kontrola napełnienia zbiornika,
  • sterowanie odpływem,
  • monitoring miejskiego pola opadowego bazującego na danych z deszczomierza.

W przypadku braku opadów woda w zbiorniku jest zatrzymywana i możliwy jest jej pobór. Jeżeli wysokość opadów nie zagraża przepełnieniu zbiornika, zainstalowana zastawka pozwala na częściowe opróżnienie go do bezpiecznej objętości w celu zasilenia obiektu nowo napływającymi wodami.

Natomiast opady o dużej intensywności generują sygnał z deszczomierza informujący o konieczności otwarcia zastawki i odprowadzeniu wód do odbiornika.

Co godzinę z nowoczesnego systemu numerycznego prognoz ICM pobierana jest prognoza opadowa, by potem na podstawie otrzymanych danych móc podejmować odpowiednie działania.

System sterujący oraz oprogramowanie zostały zainstalowane w szafie sterującej, zaprojektowanej już podczas uzbrajania przebudowywanej ulicy. Pracę deszczomierzy oraz zastawki umożliwiają wykonane przyłącza elektryczne, a czujnik poziomu wody w zbiorniku zasilany jest bateryjnie.

Umów się na prezentacje systemu Bumerang

Masz jakieś pytania dotyczące systemu Bumerang?
Zachęcamy do kontaktu!