Międzywodzie

Wdrożenie zbiornika HYDROZONE BENEFIT i systemu BUMERANG SMART w Międzywodziu

ZamawiającyMAZUR - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Mazur Henryk

Termin realizacji2020


Opis inwestycji

Międzywodzie to niewielka miejscowość między Morzem Bałtyckim a Zatoką Kamieńską, w której miłośnicy plażowania znajdą szerokie czyste plaże, a zwolennicy aktywnego wypoczynku – piękne miejsca nad Zatoką Kamieńską. Niestety, to także miejsce, gdzie mieszkańcy od lat zmagają się z efektami gwałtownych opadów deszczu, które często przetaczają się nad wybrzeżem. Międzywodzie borykało się także z regularnymi suszami, zwłaszcza w północnej części miasta.

Problemy z podtopieniami w Międzywodziu to efekt m.in. zaniedbań urzędników oraz właścicieli posesji, którzy bez żadnych poważnych konsekwencji od lat naruszali przepisy o gospodarce wodnej. Pomimo braku stosownych zezwoleń zasypywane były rowy i infrastruktura przeciwpowodziowa oraz budowane parkingi, chodniki, place zabaw na potrzeby własne oraz wczasowiczów uniemożliwiające odpływ wód opadowych do systemu odwadniającego.


Zbiornik retencyjny BENEFIT – korzyści i zastosowanie

Jako panaceum na problem licznych podtopień wybrano zbiornik retencyjny HYDROZONE BENEFIT, który zapewnia magazynowanie wody pochodzącej z systemów deszczowych. Ponadto, dzięki zastosowaniu dodatkowych modułów funkcjonalnych pozwala na jej wykorzystanie do celów m.in. podlewania zieleni.

Pojemność retencyjna układu to 115 m3, a jego maksymalny przepływ wynosi 150 dm3/s. Zbrojony stalą zbiornik cechuje wysoka klasa wytrzymałości, szczelności i mrozoodporności betonu, a cały system wyposażony został w przepompownię do odprowadzenia nadmiaru wody deszczowej, pompę do podlewania zieleni oraz układ podczyszczający.


Przepompownia i system BUMERANG SMART

Przepompownia zawiera dwie pompy pracujące naprzemiennie, których pracą zarządza sterownik MT-151 – zintegrowany z modemem GPRS przesyłającym dane z pompowni do monitoringu. W obiekcie zaimplementowano system BUMERANG SMART, czyli innowacyjne narzędzie służące do monitoringu pracy urządzeń i obiektów w systemach wodno-kanalizacyjnych, stanowiące integralny element zbiorników HYDROZONE. 


Jak działa system BUMERANG SMART w Międzywodziu?

W realizacji w Międzywodziu zastosowany został panel operatora, który informuje m.in. o aktualnym poziomie ścieków czy ilości załączeń. Na panelu sygnalizowane są alarmy, można również ustawiać poziomy załączeń i wyłączeń pomp. Dla każdej pompy pokazywana jest sumarycznie oraz dobowo liczba załączeń oraz liczba godzin i minut pracy.

Objętość przepompowanych ścieków obliczana jest natomiast na podstawie wydajności pompy oraz czasu jej pracy, a ich poziom mierzony jest za pomocą sondy hydrostatycznej. Ponadto w komorze ściekowej zainstalowano dwa pływakowe sygnalizatory poziomu dla detekcji suchobiegu i przelewu.

Przepływ ścieków kalkulowany jest także na podstawie wydajności pomp, a rozruchu pomp dokonują softstarty. Prąd oraz energia zużyta przez pompy mierzona jest za pomocą liczników elektronicznych, komunikujących się ze sterownikiem po magistrali Modus RTU.

Praca pomp może być sterowana ręcznie lub automatycznie. W trybie automatycznym pompy załączane są na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej. Osiągnięcie określonego poziomu ścieków załącza lub wyłącza pompy. Poziom MAX1 załącza jedną pompę. Poziom MAX2 załącza dodatkowo drugą pompę. Możliwe jest też ustawienie maksymalnego czasu bezczynności pomp, co ma zastosowanie przy bardzo małym napływie wody.

Jeżeli poziom ścieków osiągnie wartość, przy której zadziała czujnik przelewu, nastąpi załączenie pomp przez pływakowy sygnalizator przelewu, z pominięciem sterownika. Sytuacja taka może mieć miejsce np. w przypadku awarii sondy hydrostatycznej. Odstęp czasowy pomiędzy załączeniami pomp jest wówczas realizowany przez przekaźnik czasowy. Wyłączenie pomp następuje przez zdziałanie wspomnianego wcześniej pływakowego sygnalizatora suchobiegu.


Jak BUMERANG SMART sygnalizuje problemy i zagrożenia?

System BUMERANG SMART na bieżąco śledzi status monitorowanych obiektów i w razie wystąpienia zdarzeń niepożądanych generuje odpowiednie alarmy. Ma także możliwość automatycznego uruchamiania niezbędnych procesów.

Wystąpienie alarmu powoduje włączenie lampy alarmowej, a na ekranie ukazuje się znacznik rejestrujący ilość zdarzeń. Co ważne, są one zapamiętywane przez system, rejestrowana jest też data i godzina ich pojawienia się oraz ustąpienia.

Komunikaty alarmowe, jakie możemy odnotować to:

 • błąd ustawienia poziomów, czyli nieprawidłowe ustawienie poziomów załączania i wyłączania pomp,
 • suchobieg,
 • przelew,
 • przekroczony poziom alarmowy ścieków,
 • awaria pomp oraz zadziałanie wyłącznika silnikowego lub wewnętrznych zabezpieczeń pompy 1 lub 2,
 • przekroczony limit czasu pracy pompy 1 lub 2,
 • awaria zasilania, czyli brak fazy lub niewłaściwa ich kolejność,
 • włamanie, czyli nieautoryzowane otwarcie drzwi rozdzielnicy lub włazu zbiornika,
 • błąd rozruchu pompy 1 lub 2,
 • awaria sondy hydrostatycznej,
 • brak komunikacji z przekładnikiem 1 lub 2,
 • brak zasilania modułu MT.

Najważniejsze zalety połączenia HYDROZONE i BUMERANG SMART

Najważniejszą zaletą zbiornika HYDROZONE jest jego modułowa budowa, która umożliwia dostosowanie rozwiązania do rzeczywistych potrzeb każdego klienta. Co ważne, system zawiera układ podczyszczający w postaci wirowego separatora zawiesin oraz separatora lamelowego. Pozwala też na kontrolowane odprowadzanie wód do odbiornika.

Natomiast dzięki wdrożeniu inteligentnego systemu BUMERANG SMART nie tylko poprawiamy ochronę przeciwpowodziową, ale przede wszystkim jesteśmy w stanie dużo sprawniej i efektywniej zarządzać retencją i wykorzystaniem wody deszczowej. Dane pochodzące z monitoringu stanowią wsparcie bieżącego sterowania systemem, są także wykorzystywane w długoterminowych planach rozwoju działalności eksploatacyjnej.

W efekcie zastosowania innowacyjnego oprogramowania znacznie minimalizujemy konieczność lokalnej kontroli obiektów oraz harmonogramowania serwisowania. Skracamy również czas reakcji służb technicznych w przypadku wystąpienia potencjalnej awarii.

Umów się na prezentacje systemu Bumerang

Masz jakieś pytania dotyczące systemu Bumerang?
Zachęcamy do kontaktu!

Gorzów Wielkopolski

Modułowy zbiornik retencyjny HYDROZONE BENEFIT z wpięciem do monitoringu BUMERANG SMART w Gorzowie Wielkopolskim

ZamawiającyPRI PRINŻ Sp. z o.o.

Termin realizacji2020


Opis inwestycji

Monitoring oraz zdalne sterowanie urządzeniami zainstalowanymi w sieci kanalizacyjnej stanowią obecnie niezwykle istotny element nowoczesnych systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Nie tylko umożliwiają efektywniejsze zarządzanie retencją i lepsze wykorzystanie wody deszczowej, ale także podnoszą bezpieczeństwo sieci wodno-kanalizacyjnej. Inteligentny system monitorowania postanowiono wykorzystać m.in. do zarządzania zbiornikiem retencyjnym w Gorzowie Wielkopolskim.

Inwestycja miała na celu uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie zlewni WS-1 przy ul. Szmaragdowej. Zaplanowano remont oraz przebudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej, tak aby poprawić jej efektywność i niezawodność. Inwestycja miała też doprowadzić do likwidacji występowania lokalnych wylań w okolicy ul. Szarych Szeregów, ul. Ogińskiego, ul. Prądzyńskiego, ul. Sosnkowskiego, ul. Jarockiego i ul. Załuskich.


Zbiornik HYDROZONE BENEFIT

Zaprojektowany zbiornik retencyjny HYDROZONE o pojemności 208,5 m3 został wyposażony w układ podczyszczający składający się z osadnika wirowego i separatora lamelowego oraz układ pompowy. Całość stanowi system podziemny o wydajności maksymalnej 30 dm3/s.

Zadaniem układu podczyszczającego wód deszczowych jest wysokoefektywne oddzielanie zawiesin i substancji ropopochodnych z wód opadowych płynących w systemie kanalizacji deszczowej, a następnie wykorzystanie ich do potrzeb komunalnych. W tym celu wydzielono w nim komorę wirową separowania zawiesiny mineralnej, komorę zatrzymania zanieczyszczeń flotujących, komorę lamelowego separatora zanieczyszczeń ropopochodnych oraz komorę retencyjno-pompową.


Wykorzystanie systemu BUMERANG SMART

Co niezwykle ważne, w inwestycji w Gorzowie Wielkopolskim wykorzystany został inteligentny system monitorowania i zarządzania sterujący pracą urządzeń ochrony wód BUMERANG SMART. Zastosowane w nim moduły łączą w sobie cechy klasycznego sterownika i modemu GSM/GPRS. Moduły te, uzupełnione o specjalistyczne oprogramowanie, pełnią funkcję nowoczesnych sterowników obiektowych nadzorujących pracę. Zadaniem systemu BUMERANG SMART jest umożliwienie eksploatatorowi obiektu w Gorzowie Wielkopolskim stałego

podglądu aktualnego stanu układu oraz bieżącej analizy danych odczytanych z wszystkich elementów automatyki – z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i z dowolnego urządzenia połączonego z Internetem. Co ważne oprogramowanie cechuje intuicyjny i przyjazny interfejs oraz bezpieczeństwo gromadzonych danych. Dostęp do BUMERANGa jest możliwy z urządzeń stacjonarnych oraz mobilnych, takich jak smartfony, tablety.


Bezpieczeństwo systemu BUMERANG SMART

Specjalnie dedykowany dla technologii GPRS serwer komunikacyjny systemu BUMERANG Smart gwarantuje przekazywanie do systemu wizualizacji danych obiektowych wraz z pełnym „stemplem czasowym” zaistnienia konkretnego zdarzenia w układzie. Dzięki temu jakiekolwiek opóźnienie w przesyłaniu danych do stacji operatorskiej nie powoduje przekłamań w systemie.

Istotne jest również to, że użytkownicy nowo wdrożonego systemu nie muszą utrzymywać i serwisować lokalnego serwera ani stacji dyspozytorskiej. Dbanie o bezpieczeństwo serwisu, zgodność z aktualnymi wymaganiami przeglądarek i systemów operacyjnych zapewnia wykonawca – firma Ecol-Unicon.


Najważniejsze korzyści systemu monitorowania

Wdrożony w Gorzowie Wielkopolskim system BUMERANG SMART pozwala znacząco obniżyć koszty wykonywania bieżących przeglądów, zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonowania obiektu oraz bezpieczeństwo ekologiczne infrastruktury. Jest ponadto bezcennym źródłem danych, które umożliwiają bieżącą optymalizację pracy urządzeń w zlewni. BUMERANG SMART minimalizuje również konieczność lokalnej kontroli obiektów oraz dokładniejszego harmonogramowania serwisowania.

System na bieżąco przedstawia aktualny stan monitorowanych obiektów w Gorzowie Wielkopolskim i w razie wystąpienia zdarzeń niepożądanych generuje odpowiednie alarmy uruchamiające konieczne działania.

Dodatkowo do systemu BUMERANG SMART pobierane są dane z serwisów pogodowych, a oprogramowanie porównuje prognozowane opady z rzeczywistymi danymi z lokalnych deszczomierzy. Umożliwia to skuteczniejsze zarządzanie zlewnią w Gorzowie Wielkopolskim i występującą na terenie miasta wodą deszczową – choćby w obszarze podejmowania decyzji o opróżnieniu zbiorników retencyjnych przed nadchodzącymi opadami. Biorąc pod uwagę, jak wiele miast i mniejszych miejscowości boryka się z podtopieniami w czasie większych ulew – to niezwykle istotna funkcjonalność!

Umów się na prezentacje systemu Bumerang

Masz jakieś pytania dotyczące systemu Bumerang?
Zachęcamy do kontaktu!