Chojnice

System inteligentnego sterowania retencją zbiornikową BUMERANG SMART w Chojnicach

ZamawiającyGmina Miejska Chojnice / Urząd Miejski w Chojnicach

Termin realizacjiLipiec 2020 - Październik 2022


Opis inwestycji

Celem inwestycji było wsparcie w gospodarowaniu wodami opadowymi, uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury przeciwpowodziowej na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego a także instalacja systemu monitorowania i wykrywania zanieczyszczeń. W ramach inwestycji dostarczono wyposażenie technologiczne oraz system inteligentnego sterowania retencją zbiornikową (budowa zbiornika retencyjnego Sobierajczyka w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”).


Aspekty techniczne inwestycji w Chojnicach

W ramach zadania dostarczyliśmy i zamontowaliśmy zbiornik komory zasuw wraz z całym wyposażeniem technologicznym i 3 niezależnymi systemami zaawansowanego wykrywania zanieczyszczeń w kolektorach wody opadowej. W tym wypadku zastosowano rozwiązanie Hydrozone Basic DN 8000, gdyż zbiorniki buforowe pozwalają na ewentualne przechwycenie zanieczyszczonej wody opadowej.


Inwestycja obejmowała również dostawę, montaż i rozruch hydromechaniczny pompowni wraz z pomiarem przepływu. Urządzenie to umożliwia odprowadzenie skażonej wody do kanalizacji sanitarnej.
Dostarczono i zamontowano zastawki z napędami elektrycznymi i systemem pomiaru poziomu wody oraz profesjonalny deszczomierz wagowy. Zastawki umożliwiają wykonanie odpowiednich sterowań w Parku Tysiąclecia i Zbiorniku Sobierajczyka. Przed wprowadzeniem wód opadowych do cieków naturalnych zainstalowano systemy urządzeń podczyszczających, w skład których weszły m.in. separatory oraz osadniki wirowe zapewniające podczyszczanie wód wraz z zasilanymi solarnie systemami sygnalizacji występujących w nich stanów alarmowych.


Dostarczono również układy sterowania lokalnego, umożliwiające dwukierunkową komunikację z systemem sterowania nadrzędnego SIS-RZ. Do monitoringu i zarządzania zastosowano System Bumerang Smart – system integrujący wszystkie wyżej wymienione urządzenia wraz ze stacją roboczą i pakietem szkoleń.

Integracja systemu Bumerang SMART z inwestycją w Chojnicach

Dostarczyliśmy system monitoringu i zarządzania wodami opadowymi Bumerang Smart, składający się z części aplikacyjnej oraz układów sterowania bezpośredniego (rozdzielnic kontrolno–sterujących). Rozdzielnice te komunikują się z systemem nadzoru w większości za pomocą transmisji pakietowej GSM. System pracuje w sposób skojarzony z lokalnymi układami sterowania, w których to jest realizowana część funkcjonalności krytycznych i niezależnych od ewentualnych problemów z komunikacją GSM. Układy sterowania bezpośredniego są w stanie realizować przede wszystkim ręczne otwieranie i zamykanie zasuw z napędami elektrycznymi, zbierać pomiary, utrzymywać poziom zadany lub wykonać sekwencję ustawień napędów w trybie automatycznym.

Celem funkcjonowania systemu jest:

  • zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczonej wody opadowej do odbiornika bez konieczności zatrzymania całego przepływu w kanalizacji deszczowej,
  • zmaksymalizowanie objętości zatrzymywanej wody opadowej w zbiornikach retencyjnych,
  • poprawa bezpieczeństwa powodziowego w czasie trwania opadów nawalnych.

Deszczówka pozostając dłużej w miejscu powstania opadu pozwoli na:

  • uzupełnianie zasobów wód gruntowych,
  • obniżenie temperatury w terenach silnie zurbanizowanych,
  • rozwój ekosystemów opartych o małe zbiorniki wodne.


Woda zebrana w zbiornikach retencyjnych może być wykorzystywana w celach komunalnych, do podlewania zieleni, płukania kanalizacji. System umożliwia też obserwację zmiany w drożności kanalizacji. Integracja ze stacjami meteorologicznymi i korekcja tych informacji o dane z lokalnego profesjonalnego deszczomierza wagowego pozwala na lepszy dobór nastaw poziomów zadanych i alarmowych.
System umożliwia także dołączanie kolejnych elementów infrastruktury kanalizacji deszczowej i sanitarnej bez ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych ze względu na elastyczną i automatycznie skalowalną strukturę. Wszystkie dane, statusy i stany urządzeń są w sposób bezpieczny udostępnione eksploatatorom systemu z poziomu przeglądarki internetowej. Osoby dbające o infrastrukturę mają również możliwość zdalnego sterowania wszystkimi elementami oraz możliwość swobodnego konstruowania powiadomień i raportów.

Umów się na prezentacje systemu Bumerang

Masz jakieś pytania dotyczące systemu Bumerang?
Zachęcamy do kontaktu!