Chojnice

System inteligentnego sterowania retencją zbiornikową BUMERANG SMART w Chojnicach

ZamawiającyGmina Miejska Chojnice / Urząd Miejski w Chojnicach

Termin realizacjiLipiec 2020 - Październik 2022


Opis inwestycji

Celem inwestycji było wsparcie w gospodarowaniu wodami opadowymi, uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury przeciwpowodziowej na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego a także instalacja systemu monitorowania i wykrywania zanieczyszczeń. W ramach inwestycji dostarczono wyposażenie technologiczne oraz system inteligentnego sterowania retencją zbiornikową (budowa zbiornika retencyjnego Sobierajczyka w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”).


Aspekty techniczne inwestycji w Chojnicach

W ramach zadania dostarczyliśmy i zamontowaliśmy zbiornik komory zasuw wraz z całym wyposażeniem technologicznym i 3 niezależnymi systemami zaawansowanego wykrywania zanieczyszczeń w kolektorach wody opadowej. W tym wypadku zastosowano rozwiązanie Hydrozone Basic DN 8000, gdyż zbiorniki buforowe pozwalają na ewentualne przechwycenie zanieczyszczonej wody opadowej.


Inwestycja obejmowała również dostawę, montaż i rozruch hydromechaniczny pompowni wraz z pomiarem przepływu. Urządzenie to umożliwia odprowadzenie skażonej wody do kanalizacji sanitarnej.
Dostarczono i zamontowano zastawki z napędami elektrycznymi i systemem pomiaru poziomu wody oraz profesjonalny deszczomierz wagowy. Zastawki umożliwiają wykonanie odpowiednich sterowań w Parku Tysiąclecia i Zbiorniku Sobierajczyka. Przed wprowadzeniem wód opadowych do cieków naturalnych zainstalowano systemy urządzeń podczyszczających, w skład których weszły m.in. separatory oraz osadniki wirowe zapewniające podczyszczanie wód wraz z zasilanymi solarnie systemami sygnalizacji występujących w nich stanów alarmowych.


Dostarczono również układy sterowania lokalnego, umożliwiające dwukierunkową komunikację z systemem sterowania nadrzędnego SIS-RZ. Do monitoringu i zarządzania zastosowano System Bumerang Smart – system integrujący wszystkie wyżej wymienione urządzenia wraz ze stacją roboczą i pakietem szkoleń.

Integracja systemu Bumerang SMART z inwestycją w Chojnicach

Dostarczyliśmy system monitoringu i zarządzania wodami opadowymi Bumerang Smart, składający się z części aplikacyjnej oraz układów sterowania bezpośredniego (rozdzielnic kontrolno–sterujących). Rozdzielnice te komunikują się z systemem nadzoru w większości za pomocą transmisji pakietowej GSM. System pracuje w sposób skojarzony z lokalnymi układami sterowania, w których to jest realizowana część funkcjonalności krytycznych i niezależnych od ewentualnych problemów z komunikacją GSM. Układy sterowania bezpośredniego są w stanie realizować przede wszystkim ręczne otwieranie i zamykanie zasuw z napędami elektrycznymi, zbierać pomiary, utrzymywać poziom zadany lub wykonać sekwencję ustawień napędów w trybie automatycznym.

Celem funkcjonowania systemu jest:

 • zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczonej wody opadowej do odbiornika bez konieczności zatrzymania całego przepływu w kanalizacji deszczowej,
 • zmaksymalizowanie objętości zatrzymywanej wody opadowej w zbiornikach retencyjnych,
 • poprawa bezpieczeństwa powodziowego w czasie trwania opadów nawalnych.

Deszczówka pozostając dłużej w miejscu powstania opadu pozwoli na:

 • uzupełnianie zasobów wód gruntowych,
 • obniżenie temperatury w terenach silnie zurbanizowanych,
 • rozwój ekosystemów opartych o małe zbiorniki wodne.


Woda zebrana w zbiornikach retencyjnych może być wykorzystywana w celach komunalnych, do podlewania zieleni, płukania kanalizacji. System umożliwia też obserwację zmiany w drożności kanalizacji. Integracja ze stacjami meteorologicznymi i korekcja tych informacji o dane z lokalnego profesjonalnego deszczomierza wagowego pozwala na lepszy dobór nastaw poziomów zadanych i alarmowych.
System umożliwia także dołączanie kolejnych elementów infrastruktury kanalizacji deszczowej i sanitarnej bez ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych ze względu na elastyczną i automatycznie skalowalną strukturę. Wszystkie dane, statusy i stany urządzeń są w sposób bezpieczny udostępnione eksploatatorom systemu z poziomu przeglądarki internetowej. Osoby dbające o infrastrukturę mają również możliwość zdalnego sterowania wszystkimi elementami oraz możliwość swobodnego konstruowania powiadomień i raportów.

Umów się na prezentacje systemu Bumerang

Masz jakieś pytania dotyczące systemu Bumerang?
Zachęcamy do kontaktu!

Międzywodzie

Wdrożenie zbiornika HYDROZONE BENEFIT i systemu BUMERANG SMART w Międzywodziu

ZamawiającyMAZUR - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Mazur Henryk

Termin realizacji2020


Opis inwestycji

Międzywodzie to niewielka miejscowość między Morzem Bałtyckim a Zatoką Kamieńską, w której miłośnicy plażowania znajdą szerokie czyste plaże, a zwolennicy aktywnego wypoczynku – piękne miejsca nad Zatoką Kamieńską. Niestety, to także miejsce, gdzie mieszkańcy od lat zmagają się z efektami gwałtownych opadów deszczu, które często przetaczają się nad wybrzeżem. Międzywodzie borykało się także z regularnymi suszami, zwłaszcza w północnej części miasta.

Problemy z podtopieniami w Międzywodziu to efekt m.in. zaniedbań urzędników oraz właścicieli posesji, którzy bez żadnych poważnych konsekwencji od lat naruszali przepisy o gospodarce wodnej. Pomimo braku stosownych zezwoleń zasypywane były rowy i infrastruktura przeciwpowodziowa oraz budowane parkingi, chodniki, place zabaw na potrzeby własne oraz wczasowiczów uniemożliwiające odpływ wód opadowych do systemu odwadniającego.


Zbiornik retencyjny BENEFIT – korzyści i zastosowanie

Jako panaceum na problem licznych podtopień wybrano zbiornik retencyjny HYDROZONE BENEFIT, który zapewnia magazynowanie wody pochodzącej z systemów deszczowych. Ponadto, dzięki zastosowaniu dodatkowych modułów funkcjonalnych pozwala na jej wykorzystanie do celów m.in. podlewania zieleni.

Pojemność retencyjna układu to 115 m3, a jego maksymalny przepływ wynosi 150 dm3/s. Zbrojony stalą zbiornik cechuje wysoka klasa wytrzymałości, szczelności i mrozoodporności betonu, a cały system wyposażony został w przepompownię do odprowadzenia nadmiaru wody deszczowej, pompę do podlewania zieleni oraz układ podczyszczający.


Przepompownia i system BUMERANG SMART

Przepompownia zawiera dwie pompy pracujące naprzemiennie, których pracą zarządza sterownik MT-151 – zintegrowany z modemem GPRS przesyłającym dane z pompowni do monitoringu. W obiekcie zaimplementowano system BUMERANG SMART, czyli innowacyjne narzędzie służące do monitoringu pracy urządzeń i obiektów w systemach wodno-kanalizacyjnych, stanowiące integralny element zbiorników HYDROZONE. 


Jak działa system BUMERANG SMART w Międzywodziu?

W realizacji w Międzywodziu zastosowany został panel operatora, który informuje m.in. o aktualnym poziomie ścieków czy ilości załączeń. Na panelu sygnalizowane są alarmy, można również ustawiać poziomy załączeń i wyłączeń pomp. Dla każdej pompy pokazywana jest sumarycznie oraz dobowo liczba załączeń oraz liczba godzin i minut pracy.

Objętość przepompowanych ścieków obliczana jest natomiast na podstawie wydajności pompy oraz czasu jej pracy, a ich poziom mierzony jest za pomocą sondy hydrostatycznej. Ponadto w komorze ściekowej zainstalowano dwa pływakowe sygnalizatory poziomu dla detekcji suchobiegu i przelewu.

Przepływ ścieków kalkulowany jest także na podstawie wydajności pomp, a rozruchu pomp dokonują softstarty. Prąd oraz energia zużyta przez pompy mierzona jest za pomocą liczników elektronicznych, komunikujących się ze sterownikiem po magistrali Modus RTU.

Praca pomp może być sterowana ręcznie lub automatycznie. W trybie automatycznym pompy załączane są na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej. Osiągnięcie określonego poziomu ścieków załącza lub wyłącza pompy. Poziom MAX1 załącza jedną pompę. Poziom MAX2 załącza dodatkowo drugą pompę. Możliwe jest też ustawienie maksymalnego czasu bezczynności pomp, co ma zastosowanie przy bardzo małym napływie wody.

Jeżeli poziom ścieków osiągnie wartość, przy której zadziała czujnik przelewu, nastąpi załączenie pomp przez pływakowy sygnalizator przelewu, z pominięciem sterownika. Sytuacja taka może mieć miejsce np. w przypadku awarii sondy hydrostatycznej. Odstęp czasowy pomiędzy załączeniami pomp jest wówczas realizowany przez przekaźnik czasowy. Wyłączenie pomp następuje przez zdziałanie wspomnianego wcześniej pływakowego sygnalizatora suchobiegu.


Jak BUMERANG SMART sygnalizuje problemy i zagrożenia?

System BUMERANG SMART na bieżąco śledzi status monitorowanych obiektów i w razie wystąpienia zdarzeń niepożądanych generuje odpowiednie alarmy. Ma także możliwość automatycznego uruchamiania niezbędnych procesów.

Wystąpienie alarmu powoduje włączenie lampy alarmowej, a na ekranie ukazuje się znacznik rejestrujący ilość zdarzeń. Co ważne, są one zapamiętywane przez system, rejestrowana jest też data i godzina ich pojawienia się oraz ustąpienia.

Komunikaty alarmowe, jakie możemy odnotować to:

 • błąd ustawienia poziomów, czyli nieprawidłowe ustawienie poziomów załączania i wyłączania pomp,
 • suchobieg,
 • przelew,
 • przekroczony poziom alarmowy ścieków,
 • awaria pomp oraz zadziałanie wyłącznika silnikowego lub wewnętrznych zabezpieczeń pompy 1 lub 2,
 • przekroczony limit czasu pracy pompy 1 lub 2,
 • awaria zasilania, czyli brak fazy lub niewłaściwa ich kolejność,
 • włamanie, czyli nieautoryzowane otwarcie drzwi rozdzielnicy lub włazu zbiornika,
 • błąd rozruchu pompy 1 lub 2,
 • awaria sondy hydrostatycznej,
 • brak komunikacji z przekładnikiem 1 lub 2,
 • brak zasilania modułu MT.

Najważniejsze zalety połączenia HYDROZONE i BUMERANG SMART

Najważniejszą zaletą zbiornika HYDROZONE jest jego modułowa budowa, która umożliwia dostosowanie rozwiązania do rzeczywistych potrzeb każdego klienta. Co ważne, system zawiera układ podczyszczający w postaci wirowego separatora zawiesin oraz separatora lamelowego. Pozwala też na kontrolowane odprowadzanie wód do odbiornika.

Natomiast dzięki wdrożeniu inteligentnego systemu BUMERANG SMART nie tylko poprawiamy ochronę przeciwpowodziową, ale przede wszystkim jesteśmy w stanie dużo sprawniej i efektywniej zarządzać retencją i wykorzystaniem wody deszczowej. Dane pochodzące z monitoringu stanowią wsparcie bieżącego sterowania systemem, są także wykorzystywane w długoterminowych planach rozwoju działalności eksploatacyjnej.

W efekcie zastosowania innowacyjnego oprogramowania znacznie minimalizujemy konieczność lokalnej kontroli obiektów oraz harmonogramowania serwisowania. Skracamy również czas reakcji służb technicznych w przypadku wystąpienia potencjalnej awarii.

Umów się na prezentacje systemu Bumerang

Masz jakieś pytania dotyczące systemu Bumerang?
Zachęcamy do kontaktu!

Gorzów Wielkopolski

Modułowy zbiornik retencyjny HYDROZONE BENEFIT z wpięciem do monitoringu BUMERANG SMART w Gorzowie Wielkopolskim

ZamawiającyPRI PRINŻ Sp. z o.o.

Termin realizacji2020


Opis inwestycji

Monitoring oraz zdalne sterowanie urządzeniami zainstalowanymi w sieci kanalizacyjnej stanowią obecnie niezwykle istotny element nowoczesnych systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Nie tylko umożliwiają efektywniejsze zarządzanie retencją i lepsze wykorzystanie wody deszczowej, ale także podnoszą bezpieczeństwo sieci wodno-kanalizacyjnej. Inteligentny system monitorowania postanowiono wykorzystać m.in. do zarządzania zbiornikiem retencyjnym w Gorzowie Wielkopolskim.

Inwestycja miała na celu uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie zlewni WS-1 przy ul. Szmaragdowej. Zaplanowano remont oraz przebudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej, tak aby poprawić jej efektywność i niezawodność. Inwestycja miała też doprowadzić do likwidacji występowania lokalnych wylań w okolicy ul. Szarych Szeregów, ul. Ogińskiego, ul. Prądzyńskiego, ul. Sosnkowskiego, ul. Jarockiego i ul. Załuskich.


Zbiornik HYDROZONE BENEFIT

Zaprojektowany zbiornik retencyjny HYDROZONE o pojemności 208,5 m3 został wyposażony w układ podczyszczający składający się z osadnika wirowego i separatora lamelowego oraz układ pompowy. Całość stanowi system podziemny o wydajności maksymalnej 30 dm3/s.

Zadaniem układu podczyszczającego wód deszczowych jest wysokoefektywne oddzielanie zawiesin i substancji ropopochodnych z wód opadowych płynących w systemie kanalizacji deszczowej, a następnie wykorzystanie ich do potrzeb komunalnych. W tym celu wydzielono w nim komorę wirową separowania zawiesiny mineralnej, komorę zatrzymania zanieczyszczeń flotujących, komorę lamelowego separatora zanieczyszczeń ropopochodnych oraz komorę retencyjno-pompową.


Wykorzystanie systemu BUMERANG SMART

Co niezwykle ważne, w inwestycji w Gorzowie Wielkopolskim wykorzystany został inteligentny system monitorowania i zarządzania sterujący pracą urządzeń ochrony wód BUMERANG SMART. Zastosowane w nim moduły łączą w sobie cechy klasycznego sterownika i modemu GSM/GPRS. Moduły te, uzupełnione o specjalistyczne oprogramowanie, pełnią funkcję nowoczesnych sterowników obiektowych nadzorujących pracę. Zadaniem systemu BUMERANG SMART jest umożliwienie eksploatatorowi obiektu w Gorzowie Wielkopolskim stałego

podglądu aktualnego stanu układu oraz bieżącej analizy danych odczytanych z wszystkich elementów automatyki – z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i z dowolnego urządzenia połączonego z Internetem. Co ważne oprogramowanie cechuje intuicyjny i przyjazny interfejs oraz bezpieczeństwo gromadzonych danych. Dostęp do BUMERANGa jest możliwy z urządzeń stacjonarnych oraz mobilnych, takich jak smartfony, tablety.


Bezpieczeństwo systemu BUMERANG SMART

Specjalnie dedykowany dla technologii GPRS serwer komunikacyjny systemu BUMERANG Smart gwarantuje przekazywanie do systemu wizualizacji danych obiektowych wraz z pełnym „stemplem czasowym” zaistnienia konkretnego zdarzenia w układzie. Dzięki temu jakiekolwiek opóźnienie w przesyłaniu danych do stacji operatorskiej nie powoduje przekłamań w systemie.

Istotne jest również to, że użytkownicy nowo wdrożonego systemu nie muszą utrzymywać i serwisować lokalnego serwera ani stacji dyspozytorskiej. Dbanie o bezpieczeństwo serwisu, zgodność z aktualnymi wymaganiami przeglądarek i systemów operacyjnych zapewnia wykonawca – firma Ecol-Unicon.


Najważniejsze korzyści systemu monitorowania

Wdrożony w Gorzowie Wielkopolskim system BUMERANG SMART pozwala znacząco obniżyć koszty wykonywania bieżących przeglądów, zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonowania obiektu oraz bezpieczeństwo ekologiczne infrastruktury. Jest ponadto bezcennym źródłem danych, które umożliwiają bieżącą optymalizację pracy urządzeń w zlewni. BUMERANG SMART minimalizuje również konieczność lokalnej kontroli obiektów oraz dokładniejszego harmonogramowania serwisowania.

System na bieżąco przedstawia aktualny stan monitorowanych obiektów w Gorzowie Wielkopolskim i w razie wystąpienia zdarzeń niepożądanych generuje odpowiednie alarmy uruchamiające konieczne działania.

Dodatkowo do systemu BUMERANG SMART pobierane są dane z serwisów pogodowych, a oprogramowanie porównuje prognozowane opady z rzeczywistymi danymi z lokalnych deszczomierzy. Umożliwia to skuteczniejsze zarządzanie zlewnią w Gorzowie Wielkopolskim i występującą na terenie miasta wodą deszczową – choćby w obszarze podejmowania decyzji o opróżnieniu zbiorników retencyjnych przed nadchodzącymi opadami. Biorąc pod uwagę, jak wiele miast i mniejszych miejscowości boryka się z podtopieniami w czasie większych ulew – to niezwykle istotna funkcjonalność!

Umów się na prezentacje systemu Bumerang

Masz jakieś pytania dotyczące systemu Bumerang?
Zachęcamy do kontaktu!

Starogard Gdański

Inteligentny system sterowania retencją w Starogardzie Gdańskim

ZamawiającyPrzedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.

Termin realizacji2020


Opis inwestycji

Z początkiem roku do użytku oddany został zbiornik retencyjny, który powstał w Starogardzie Gdańskim. Inwestycja była powiązana z przebudową ulicy Iwaszkiewicza i miała na celu odciążenie kanalizacji deszczowej w zlewni oraz opóźnienie spływu powierzchniowego. Zbiornik został wyposażony w nowoczesną armaturę oraz innowacyjny system sterowania BUMERANG SMART, dzięki którym możliwe będzie jeszcze skuteczniejsze zarządzanie odpływem wód opadowych oraz ich lepsze wykorzystanie.


Gospodarowanie wodą w Starogardzie Gdańskim

Dawniej ulica Iwaszkiewicza w Starogardzie Gdańskim stanowiła lokalną drogę, z której korzystali głównie mieszkańcy oraz dostawcy okolicznych firm czy zakładów pracy. Powstające w sąsiedztwie tereny inwestycyjne oraz zwiększone natężenie ruchu sprawiły, że droga z czasem zaczęła pełnić funkcję tranzytową, a dotychczasowa infrastruktura okazała się już niewystarczająca. Inwestycja miała na celu zwiększenie płynności ruchu, komfortu jazdy, a przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych. To obecnie najkrótsze połączenie z drogą krajową nr 22.

Co jednak równie istotne, na terenie wokół ulicy Iwaszkiewicza powstała także pełna infrastruktura umożliwiająca zatrzymanie i zagospodarowanie wód opadowych, do której przyłączono istniejącą sieć odwodnieniową. Złożyła się na nią m.in. budowa nowego kolektora kanalizacji deszczowej umożliwiającego odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do nowo powstałego zbiornika retencyjnego o pojemności 8 600 m3.


Inteligentne wsparcie systemu kanalizacji deszczowej

Na zlecenie Przedsiębiorstwa Budowy Dróg S.A. firma Ecol-Unicon wykonała prace związane z montażem zastawki z napędem elektrycznym, czujnika poziomu wody z instalacją alarmową, zasilaniem elektrycznym urządzeń oraz instalacją stacji meteorologicznej z rejestratorem opadu. Zainstalowana armatura to ważna część systemu monitoringu BUMERANG SMART umożliwiającego zdalne sterowanie oraz kontrolę pracy urządzeń składających się na nowy system kanalizacji.

Na potrzeby wdrożenia systemu BUMERANG SMART firma opracowała kompleksowy model natężeń i warstw deszczy miarodajnych dla zlewni zbiornika retencyjnego, dokonała modelowania hydrologiczno-hydraulicznego, a także przygotowała scenariusze pracy systemu sterowania wodami opadowymi.


Na czym polega innowacyjna koncepcja zarządzania deszczówką?

Przede wszystkim system monitoringu współpracujący z regulatorem przepływu pozwala zdalnie sterować odpływem ze zbiornika, dzięki czemu zgromadzona woda jest pobierana w zależności od rzeczywistych potrzeb eksploatatora. Oszczędności z tytułu wykorzystania wód opadowych do działań eksploatacyjnych były nadrzędnym celem Gminy przyświecającym tej inwestycji.

Cała koncepcja zastosowanego rozwiązania polega na zatrzymywaniu spływu oraz jego maksymalnemu wykorzystaniu. Możliwe jest także rozsączanie spływu w celu zasilenia wód podziemnych i dopiero w ostateczności kontrolowane zrzucenie jego nadmiaru (w przypadku potencjalnego opadu). Wszystko w imię jak najbardziej ekologicznego i ekonomicznego gospodarowania deszczówką. 


Jak działa inteligentny system sterowania retencją w Starogardzie Gdańskim?

Odpływ sterowany jest przez zautomatyzowany system, na który składają się:

 • bieżąca kontrola napełnienia zbiornika,
 • sterowanie odpływem,
 • monitoring miejskiego pola opadowego bazującego na danych z deszczomierza.

W przypadku braku opadów woda w zbiorniku jest zatrzymywana i możliwy jest jej pobór. Jeżeli wysokość opadów nie zagraża przepełnieniu zbiornika, zainstalowana zastawka pozwala na częściowe opróżnienie go do bezpiecznej objętości w celu zasilenia obiektu nowo napływającymi wodami.

Natomiast opady o dużej intensywności generują sygnał z deszczomierza informujący o konieczności otwarcia zastawki i odprowadzeniu wód do odbiornika.

Co godzinę z nowoczesnego systemu numerycznego prognoz ICM pobierana jest prognoza opadowa, by potem na podstawie otrzymanych danych móc podejmować odpowiednie działania.

System sterujący oraz oprogramowanie zostały zainstalowane w szafie sterującej, zaprojektowanej już podczas uzbrajania przebudowywanej ulicy. Pracę deszczomierzy oraz zastawki umożliwiają wykonane przyłącza elektryczne, a czujnik poziomu wody w zbiorniku zasilany jest bateryjnie.

Umów się na prezentacje systemu Bumerang

Masz jakieś pytania dotyczące systemu Bumerang?
Zachęcamy do kontaktu!

Rybnik

Wdrożenie systemu Bumerang SMART dla pompowni w Rybniku

ZamawiającyPrzedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o

Termin realizacji2020


Opis inwestycji

Inteligentny system monitoringu oraz zarządzania systemem wodno-kanalizacyjnym to nie tylko szansa na znaczące zmniejszenie retencji utraconej, ale także duża wygoda, bezpieczeństwo oraz ograniczenie kosztów eksploatacji. Jednym z takich rozwiązań jest Bumerang SMART wykorzystany m.in. do kontroli pracy dziewięciu przepompowni w Rybniku, których instalacja była  elementem budowy nowej drogi. 


Cele inwestycji w Rybniku

Celem inwestycji było zbudowanie regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna oraz śródmiejskiej drogi na odcinku od węzła śródmiejskiego do skrzyżowania z ulicą Obwiednia Południowa w Rybniku. Całe przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, ze środków własnych, środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także z dotacji celowej miasta Żory. 

Przedsięwzięcie obejmowało budowę nowej nawierzchni dwóch dwupasmowych jezdni z opaskami oraz utwardzonym poboczem, a także budowę węzłów drogowych i skrzyżowań oraz wiaduktów i mostów. Również dotychczas istniejące drogi uległy poważnej przebudowie.  


Wodne wyzwania podczas inwestycji w Rybniku 

Warto jednak zauważyć, że obszar Rybnika położony jest w dorzeczu rzeki Odry. Z południowego wschodu na północny zachód przepływa rzeka Ruda, która w głównej mierze kształtuje układ wód powierzchniowych i pierwszego poziomu wodonośnego miasta. Z kolei lewobrzeżne dopływy Odry, takie jak potoki Gzel, Nacyna, Boguszowicki czy Kłokociński, odbierają wody w południowej części Rybnika. 

Podczas prac zaistniała zatem potrzeba odprowadzenia poważnej ilości wody opadowej z nowopowstałych powierzchni uszczelnionych, a w związku z tym konieczność zbudowania aż dziewięciu pompowni wody deszczowej. Aby wspomóc ich bieżącą pracę, wykorzystano system sterowana BUMERANG SMART firmy Ecol -Unicon. 


Zastosowanie zbiornika retencyjnego HYDROZONE BENEFIT

Całość prac składała się z pięciu etapów: 

 • I – odcinek drogi na terenie miasta Żory – od wybudowanego ronda do granicy miejscowości Żory i Rybnika 
 • II – odcinek drogi od granicy z miasta Żory do węzła gotartowickiego 
 • III – odcinek od węzła gotartowickiego do węzła chwałowickiego 
 • IV – droga od węzła chwałowickiego do węzła wodzisławskiego 
 • V – odcinek od węzła wodzisławskiego do skrzyżowania z ul. Sportową wraz ze skrzyżowaniem. 

Dla każdego z wymienionych etapów sporządzono osobną dokumentację projektową oraz uzyskano niezbędne decyzje zezwalające na realizację inwestycji. 

Roboty obejmowały m.in. wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, a w szczególności:  

 • budowę systemu rowów odwadniających wraz z wykonaniem urządzeń podczyszczających,  
 • budowę studni wpadowych oraz elementów doprowadzających wodę do urządzeń podczyszczających i odbiornika,  
 • wykonanie zabudowy wpustów ulicznych, studzienek żelbetowych, wpadowych jednostronnych na rowach, elementów wylotów skarpowych, wylotów przykanalików oraz wylotów betonowych na brzegach cieków, rowów i rzek. 


Aspekty techniczne inwestycji w Rybniku 

Przed wprowadzeniem wód opadowych do cieków naturalnych zainstalowano systemy urządzeń podczyszczających, w skład których weszły m.in. osadniki i separatory substancji ropopochodnych. 

Na poszczególnych odcinkach kanalizacji deszczowej przewidziano zabudowę prefabrykowanych wylotów betonowych do rowów lub cieków, a odbiorcą kanalizacji deszczowej została rzeka Kłokocinka. Wody opadowe z powierzchni dróg i chodników odbierane są teraz przez wpusty deszczowe z osadnikami i koszami, w których zatrzymywany jest piasek, liście i inne frakcje zawiesin niesionych przez wody opadowe. Z wpustów ulicznych, wody deszczowe i roztopowe odprowadzane są następnie do rowów drogowych poprzez przykanaliki z wylotem na skarpie rowu z obrukowaniem lub zastosowaniem ścieków skarpowych. 

Grubsze frakcje i większe zanieczyszczenia stałe w wodach opadowych prowadzonych rowami przydrożnymi, są zatrzymywane przed wlotem do studzienki wpadowej w części osadczej na samym rowie na oraz kracie studzienki, a dopiero potem w części osadczej studzienki wpadowej. 

Zaprojektowana kanalizacja została ułożona w gruncie na całej długości. Rury umieszczono w wykopie, z którego usunięto gruz, beton oraz kamienie, a do zasypu wykopu wykorzystano grunt piaszczysty lub piasek. 

Z uwagi na zabezpieczenie środowiska naturalnego przed spływem zanieczyszczeń, w celu redukcji zawiesiny ogólnej w wodach deszczowych odprowadzanych do odbiornika zastosowano osadniki autostradowe z zamknięciem pływakowym na odpływie. Z kolei, aby zredukować stężenia zanieczyszczeń, zaprojektowano współpracujące z osadnikami separatory lamelowe


Integracja systemu Bumerang SMART z inwestycją w Rybniku 

Na zainstalowanych układach pompowych umieszczono urządzenia pomiarowe oraz zdalnie sterowane urządzenia wykonawcze, a zbierane dane przekazywane są za pośrednictwem sieci GSM do systemu monitoringu. Dzięki temu możliwe jest bieżące monitorowanie pracy urządzeń, a w razie ewentualnych niepożądanych zdarzeń, szybka reakcja oraz uruchamianie niezbędnych procesów.  

Dane pochodzące z monitoringu systemu Bumerang SMART to nie tylko ogromne wsparcie w bieżącym sterowaniu, ale także możliwość wykorzystania informacji w długoterminowych planach rozwoju działalności eksploatacyjnej. 


Bumerang SMART a kontrola pracy pompowni   

Dzięki inteligentnemu monitorowaniu pompowni minimalizowana jest  konieczność bezpośredniej kontroli obiektów oraz dokładnego harmonogramowania serwisów. 

System Bumerang SMART funkcjonujący w modelu SaaS (Software as a Service) gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo danych i niższe koszty utrzymania. Zdejmuje on z eksploatatora obowiązek instalowania oprogramowania, posiadania stale działającego komputera z dostępem do Internetu oraz dbania o abonament telemetryczny monitorowanych obiektach. Umożliwia natomiast łatwy dostęp do nowych funkcjonalności i zapewnia ich stałą, bieżącą aktualizację.  

Umów się na prezentacje systemu Bumerang

Masz jakieś pytania dotyczące systemu Bumerang?
Zachęcamy do kontaktu!

Rawicz

Bumerang Smart dla zbiornika retencyjnego z funkcją ppoż w Rawiczu

ZamawiającyPrzemysław Andrzejewski P.H.U. 'Chod-Dróg'

Budżet zlecenia1,4 mln

Termin realizacji2019


Opis inwestycji

Inteligentne systemy sterowania i kontroli umożliwiają nie tylko lepsze zarządzanie oraz wykorzystanie wody opadowej, ale także w znaczący sposób usprawniają eksploatację całej sieci wodno-kanalizacyjnej. W obliczu poważnych zmian klimatycznych to niezbędne elementy każdego nowoczesnego systemu ochrony wód. Chcąc zarządzać zgromadzoną wodą opadową w zbiorniku w Rawiczu, zdecydowano się na wyposażenie go w inteligentny system BUMERANG SMART.


Działania w zakresie zwiększenia retencyjności w Rawiczu

Gmina Rawicz planuje budowę polderu zalewowego, który ma pomieścić cały dopływ wody pochodzący z godzinnego intensywnego opadu. Jego pojemność wyniesie aż 7200 m3, a koszt budowy szacowany jest na około 1,4 miliona złotych.

To kolejny etap działań gminy, mających na celu budowę nowoczesnej infrastruktury pozwalającej na gromadzenie opadów. Pierwszym jej elementem jest zakończona w ubiegłym roku budowa zbiornika retencyjnego o pojemności 550 m3 na istniejącym systemie kanalizacji deszczowej, wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kadeckiej.

Zadaniem zaprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej (wraz z wpustami deszczowymi, studzienkami osadnikowymi, komorą przelewową, zbiornikiem wód deszczowych oraz przepompowniami wód deszczowych) jest odciążenie istniejącego systemu kanalizacji deszczowej oraz odwodnienie okolicznych terenów.

Firma Ecol-Unicon jako realizator inwestycji zastosowała rozwiązanie modułowe z wyposażeniem dodatkowym HYDROZONE BENEFIT umożliwiający skuteczne retencjonowanie, podczyszczanie oraz wykorzystanie wód deszczowych i roztopowych. Całość składa się ze zintegrowanego separatora zawiesiny mineralnej oraz substancji ropopochodnych oraz dwóch układów pompowych. Pierwszy moduł służy do opróżniania zbiornika przed uderzeniem fali deszczu, drugi zaś zasila hydrant na cele ppoż. i te związane z podlewaniem zieleni. Sterowanie zbiornikiem wspiera inteligentny system BUMERANG SMART


Techniczne elementy inwestycji

Sieć kanalizacji deszczowej wykonano z litych rur PVC oraz wpięto do zaprojektowanego podziemnego zbiornika retencyjnego wód deszczowych. Została ona wyposażona w prefabrykowane, betonowe studnie kanalizacyjne z dennicami monolitycznymi i odpowiednio wyprofilowanymi kinetami. Studnie przykryto wentylowanymi włazami z wypełnieniem betonowym.

W ramach przebudowy istniejącego kanału kanalizacji deszczowej wykonana została nowa komora przelewowa, która pełni funkcję przelewu burzowego, odciążającego istniejący kanał jajowy. Podstawowym elementem współpracującym z zaprojektowanym kanałem jest zastawka przelewowa, której konstrukcja umożliwia płynną zmianę wysokości krawędzi przelewowej oraz decyduje o wielkości dopływu wód deszczowych do projektowanego kanału i dalej do zbiornika retencyjnego.


Zastosowanie zbiornika retencyjnego HYDROZONE BENEFIT

W inwestycji zastosowano prefabrykowany żelbetowy zbiornik retencyjny składający się z płaskich modułów zamykających, modułu przedłużającego, podpór wewnętrznych oraz pokryw.

W zbiorniku wydzielono następujące komory układu podczyszczającego: komorę wirową separowania zawiesiny mineralnej, komorę lamelowego separatora zanieczyszczeń ropopochodnych oraz komorę magazynowo-pompową. Pozwalają one efektywnie oddzielać zawiesiny i substancje ropopochodne z wód opadowych płynących w systemie kanalizacji deszczowej przed wykorzystaniem do podlewania zieleni.

Na części pokryw zamontowano kominy złazowe, zwieńczone pokrywą z włazem, a w dwóch z kominów zainstalowana została drabinka modułowa z wysuwaną poręczą wykonaną ze stali nierdzewnej. Przewidziano też wentylację komory magazynowania wody kominkami wentylacyjnymi ze stali nierdzewnej.


Dwa układy pompowe w zbiorniku retencyjnym w Rawiczu

W zbiorniku przewidziano dwa niezależne układy pompowe. Jeden dwupompowy układ opróżnia zbiornik poprzez tłoczenie wody do sieci kanalizacji deszczowej, drugi zaś służy m.in. do napełniania beczkowozu czy napełniania zbiorników wozu strażackiego. Zastosowano pompy zatapialne, których wydajność wynosi 10 dm3/s. Pompownie zasilane są w energię elektryczną z istniejącej instalacji elektrycznej.

Układy pompowe sterowane są z rozdzielnicy zlokalizowanej przy zbiorniku. W zbiorniku zainstalowano sondę hydrostatyczną oraz dwa pływaki: jeden wskazuje poziom minimum, drugi alarmuje o osiągnięciu maksymalnego poziomu wody w zbiorniku. Dodatkowo zaprojektowano pomiar poziomu wody w studni przy pomocy sondy ultradźwiękowej.

Dzięki zamontowanemu przetwornikowi ciśnienia drugi układ pomp utrzymuje stałe ciśnienie w hydrancie, a otwarcie hydrantu umożliwia pracę pompy z pełną wydajnością.

Zbiornik wraz z pompowniami wpięty został do systemu monitoringu i zarządzania BUMERANG SMART, a sterowanie pracą pomp i podgląd stanów odbywa się drogą GSM. Dodatkowo na wypadek braku możliwości przejmowania wód, czyli przepełnienia zbiornika, awarii pompowego układu opróżniania zbiornika lub przerwy technologicznej – zaprojektowano przelew awaryjny.


BUMERANG SMART – korzyści

 • Korzyści zastosowania systemu sterowania oraz monitoringu BUMERANG SMART w tego rodzaju inwestycjach to przede wszystkim zwiększenie efektywności gospodarowania gromadzoną w zbiornikach retencyjnych wodą, czyli zmniejszenie retencji utraconej i wykorzystanie wody insitu. To także sposób na ograniczenie kosztów eksploatacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa.
 • Istotną jego zaletą jest też możliwość pobierania danych z serwisów pogodowych oraz lokalnych deszczomierzy. System pozwala na gromadzenie rzeczywistych danych pomiarowych do wykonania lub optymalizacji modelu hydrodynamicznego dla systemu kanalizacji deszczowej.
 • System na bieżąco przedstawia aktualny status monitorowanych obiektów i w razie wystąpienia zdarzeń niepożądanych generuje odpowiednie alarmy oraz automatycznie uruchamia niezbędne procesy.
 • Z pewnością warto rozważyć instalację systemu w przypadku innych wdrożeń związanych ze zbiornikami retencji wód. Zwłaszcza że niewątpliwą zaletą systemu BUMERANG SMART jest to, że może współpracować nie tylko z urządzeniami produkcji Ecol-Unicon, ale także z innymi obiektami sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.

Umów się na prezentacje systemu Bumerang

Masz jakieś pytania dotyczące systemu Bumerang?
Zachęcamy do kontaktu!