Rzeszów

Instalacja inteligentnego systemu zarządzania retencją BUMERANG w Rzeszowie

ZamawiającyGmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa

Budżet zlecenia1,7 mln

Termin realizacjimaj – listopad 2020


Opis inwestycji

Systemy zdalnego monitoringu od lat stanowią niezbędny element różnych gałęzi przemysłu i gospodarki samorządowej. Pozwalają nie tylko na błyskawiczne zbieranie danych i sterowanie urządzeniami rozlokowanymi w odległych miejscach, ale są także gwarancją bezpieczeństwa oraz oszczędności czasu i pieniędzy. Jednym z przykładów takich rozwiązań jest inteligentny system monitorowania i zarządzania systemami wodno-kanalizacyjnymi BUMERANG SMART, którym od niedawna może pochwalić się os. Budziwój w Rzeszowie.


Dokuczliwe podtopienia na osiedlu Budziwój

W 2010 roku miasteczko Budziwój nawiedziła ogromna powódź. W tym samym roku miejscowość została dołączona do Rzeszowa, a powstała przestrzeń ok. 6 km2 jest obecnie największym osiedlem stolicy Podkarpacia. Prezydent miasta zapowiedział wówczas, że aby zapobiec kolejnym powodziom i podtopieniom, na terenie osiedla wybudowany zostanie nowoczesny system kanalizacji, który pozwoli na odprowadzenie i zagospodarowanie wód opadowych.

Budowa kanalizacji deszczowej odwaniającej drogi i tereny położone na osiedlu to jedna z najważniejszych inwestycji komunalnych i niezwykle istotne przedsięwzięcie – m.in. z racji z wykorzystania innowacyjnego rozwiązania, jakim jest retencyjny kanał ściekowy. Niestety, w efekcie postępującej zabudowy oraz powstawania powierzchni nieprzepuszczalnych, ograniczających i uniemożliwiających naturalną retencję wody, osiedle nadal cierpiało na uciążliwe podtopienia.

Urząd miasta postanowił zatem kompleksowo zmodernizować system kanalizacji oraz wesprzeć go rozwiązaniem BUMERANG SMART, dzięki któremu możliwe będzie inteligentne maksymalizowanie objętości zatrzymywanej wody opadowej w zbiornikach retencyjnych i kolektorach, a zgromadzona woda będzie mogła zostać wykorzystana na cele komunalne.


Realizacja inwestycji oraz podstawowe aspekty techniczne

Cały wdrażany system składa się z sześciu zespołów zbiorników o powierzchni 1720 m3, automatyczny układ zastawek z napędem oraz radarowym pomiarem poziomu wody, automatyczny układ zasuw z napędem , separatora substancji ropopochodnych, układ pompowy zasilający hydrant, mierników jakości i przewodności wody oraz czujników poziomu wody w zbiornikach.

Punktem wyjścia do zaprojektowania inteligentnego systemu zarządzania oraz wykorzystania wód opadowych było jednak przede wszystkim opracowanie lokalnego modelu opadowego, lokalnych hietogramów wzorcowych i komputerowych modeli hydrodynamicznych. Firma Ecol-Unicon Sp. z o.o. sporządziła kompletną dokumentację projektową, a następnie uzyskała niezbędne pozwolenia na potrzeby realizacji zamówienia. Po dostarczeniu oraz instalacji oprogramowania wraz z niezbędnym sprzętem przystąpiono do prac budowlanych, przebudowy zbiornika.


Układ podczyszczania wody szarej w systemie kanalizacyjnym Rzeszowa

Niezwykle istotnym elementem całej inwestycji jest system podczyszczający. To układ podziemny o wydajności maksymalnej 30 dm3/s, którego celem jest wysokoefektywne oddzielanie zawiesin i substancji ropopochodnych z wód opadowych płynących w systemie kanalizacji deszczowej. Tak oczyszczoną wodę można bowiem następnie wykorzystać do celów komunalnych.

Korpus urządzenia podczyszczającego stanowią cztery komory: wirowa separowania zawiesiny mineralnej, komora zatrzymania zanieczyszczeń flotujących, komora lamelowego separatora zanieczyszczeń ropopochodnych oraz komora retencyjno-pompowa.

  • Pierwsza komora wydziela zawiesinę łatwo opadającą ze ścieków deszczowych, które dopływają ze zbiornika. Dzięki umieszczonemu na wlocie deflektorowi możliwe jest wprowadzenie ścieków stycznie do pobocznicy zbiornika, co wymusza ruch wirowy ścieków. Konstrukcja pozwala na wykorzystanie (oprócz siły grawitacji) także siły odśrodkowej, dzięki czemu pomimo małej powierzchni można uzyskać wysoką sprawność separacji zawiesiny przy wysokich obciążeniach hydraulicznych.
  • W komorze drugiej zatrzymywane są zanieczyszczenia pływające po powierzchni wody.
  • Ścieki są natomiast kierowane do komory separatora lamelowego, gdzie w procesie flotacji oddzielane są zanieczyszczenia lekkie, czyli płyny o gęstości mniejszej niż woda, takie jak: benzyny, oleje napędowe, opałowe i inne mineralnego pochodzenia. Co ważne, sekcje lamelowe są elementami demontowalnymi wyposażonymi w linki, które umożliwiają ich wyciąganie na zewnątrz separatora oraz czyszczenie. Po oczyszczeniu mogą zostać użyte ponownie.
  • Ostatnia komora retencyjno-pompowa to natomiast miejsce, w którym magazynowane są oczyszczone ścieki. Komora wyposażona jest w zatapialną pompę z kolanem sprzęgającymi i prowadnicami.
  • Dodatkową zaletą systemu jest to, że czyszczenie oraz przeglądy nie wymagają wejścia ekipy serwisowej do wnętrza korpusu i można dokonywać ich z poziomu terenu.


System BUMERANG SMART na osiedlu Budziwój w Rzeszowie – najważniejsze korzyści

Na obiektach systemu kanalizacji deszczowej zainstalowano urządzenia pomiarowe, dzięki którym możliwe jest zbieranie danych z monitoringu oraz przekazywanie ich za pośrednictwem sieci GSM do użytkownika. System na bieżąco analizuje stan poszczególnych obiektów i na podstawie zaimplementowanych algorytmów automatycznie uruchamiania odpowiednie procesy działania system. Dodatkowo przedstawia aktualny status monitorowanych obiektów i w razie wystąpienia zdarzeń niepożądanych generuje odpowiednie alarmy.

Jednocześnie w czasie rzeczywistym pobierane są dane z serwisów pogodowych oraz lokalnych deszczomierzy, co umożliwia skuteczniejsze zarządzanie obiektami i wodą deszczową. BUMERANG SMART pozwala na gromadzenie rzeczywistych danych pomiarowych do wykonania lub optymalizacji modelu hydrodynamicznego dla systemu kanalizacji deszczowej

Oddana w listopadzie 2020 roku inwestycja na os. Budziwój w Rzeszowie pozwoli zatem nie tylko zoptymalizować pracę zbiorników retencyjnych i zapobiegać rzeczonym powodziom i podtopieniom. Dzięki inteligentnemu systemowi zarządzania i monitoringu BUEMRANG Smart możliwa będzie większa kontrola warunków pogodowych, a także efektywniejsze wykorzystanie wody opadowej. Tego typu oprogramowanie to ogromne wsparcie dla dużych układów wodno-kanalizacyjnych.


Umów się na prezentacje systemu Bumerang

Masz jakieś pytania dotyczące systemu Bumerang?
Zachęcamy do kontaktu!